Květen 2017

Systém účinného rozšiřování objektivních informací

11. května 2017 v 4:56 | Jan Kuchyňka
Systém účinného rozšiřování objektivních informací
Informace jsou rozhodující součástí utváření úspěšné demokracie. Musí se skoncovat s jejich zadržováním a falšováním. Avšak i bez takového protiprávního zadržování informací zůstává problémem, že rozsah skutečných a potřebných informací přístupných většině občanům, ale i politikům na různé úrovni se dnes většinou rovná nule. K šíření informací je zřízena veřejnoprávní televize a rozhlas řízené radou, které je potřeba k objektivnímu šíření informací vytvořit podmínky:
- personální rozšíření o nezávislé představitele různých oborů. Je ovšem velmi důležité, aby byli v radě zastoupeni také Ti, kdo jsou v opozici k převládajícím názorům - radikálové, revizionisté, vizionáři...
- rozšíření činnosti o shromažďování, šíření informací, které budou zahrnovat fakta a základní alternativy ze všech oblastí, o nichž se politicky rozhoduje i vzetím ohledu případů různosti mínění menšiny a většiny,
- zodpovědnost za práci reportérů televize a rozhlasu za rozšiřování objektivních informací,
- nerozšiřovat reklamy "mytí mozků" v politické a průmyslové reklamě
- pověřením poradenstvím pro prezidenta, vládu, politiky a občany.

Podmínky podněcující život člověka být

11. května 2017 v 4:56 | Jan Kuchyňka
Podmínky podněcující život člověka být

Úkolem nové společnosti bude podněcovat vývoj člověka, jeho charakterovou strukturu bytí,
která by měla mít následující rysy:
- dobrovolně se vzdát všech forem závislosti na vlastnění a plně být
- jistotu, pocit totožnosti a důvěru zakládat na víře ve vlastní já, kdo jsem, na potřebě vztahu, zájmu, lásky, solidarity s okolním světem, místo žádostivosti mít, vlastnit, ovládat svět a tím se stávat otrokem vlastního majetku
- přijímat skutečnost, že nikdo a nic mimo mne nemůže dát životu smysl, ale že jen radikální nezávislost a nelpění na ničem se mohou stát podmínkou plné činnosti
- být plně přítomen - kdekoliv a kdykoliv
- čerpat radost z dávání a sdílení, nikoliv z hrabivosti a vykořisťování jiných
- pociťovat lásku a úctu k životu ve všech jeho projevech a být si vědom, že ani věci ani moc, ani nic mrtvého není svaté,
že posvátný je jen život a všechno, co podporuje jeho růst
- co je to možné, tak potlačovat chtivost, nenávist a iluze
- nesloužit idolům a nepěstovat si iluze, protože člověk už nepotřebuje klamat sám sebe
- snažit se rozvíjet vlastní schopnost lásky i schopnost kritického a nesentimentálního myšlení
- překonávat vlastní narcismus a chápat tragická omezení vlastní lidské existenci
- vědět, že k dosažení tohoto cíle je nutná ukázněnost a respektování skutečnosti
- vědět, že růst je zdravý jen tehdy, probíhá-li v nějakém uspořádání. Současně si však uvědomovat také rozdíl mezi uspořádáním jako znakem života, a uspořádáním jako znakem života, a uspořádáním řádu, jako znaku ne-života, smrti
- rozvíjet vlastní představivost, nikoliv jako únik od nesnesitelných okolností, ale jako předjímání reálných možností, to znamená učit se odstraňovat nesnesitelné okolnosti, neklamat jiné, ale nedat se také klamat jinými
- poznávat sám sebe, nejen své vědomosti, ale i podvědomé já, o jehož existenci má každý povědomí
- cítit se zajedno se vším živím a vzdát se proto cíle dobývat přírodu, podmaňovat si ji, vykořisťovat, rabovat a ničit ji,
ale snažit se ji chápat a spolupracovat s ní
- svobodu nechápat jako libovůli, ale jako možnost pro sebe, ne jako propletenec chtivých žádostivostí, ale jako jemně vyváženou strukturu, která je každým okamžikem konfrontována s alternativou růstu, nebo úpadku, života, nebo smrti
- vědět, že zlo a destruktivita jsou nutnými důsledky zanedbání růstu
- uvědomit si, že jen málo lidí dosáhlo dokonalosti ve všech těchto vlastnostech, ale sám se nesnažit "dosáhnout tohoto cíle" u vědomí, že takové úsilí je jen jinou formou chtivosti a vlastnění
- být šťasten v tomto procesu stále rostoucí životnosti, jakkoliv je vzdálen okamžik, jehož nám osud dovolí dosáhnout - žít nejplněji, jak jen můžeme, dostačuje totiž k tomu, aby nás ani nenapadla myšlenka na to, čeho jsme mohli nebo nemohli dosáhnout.

Podmínky k vytvoření nové společnosti

11. května 2017 v 4:55 | Jan Kuchyňka
Podmínky k vytvoření nové společnosti:
- podněcující život člověka být
- zavedením systému účinného rozšiřování objektivních informací
- zaměřením výroby v zájmu "zdravé spotřeby"
- úplnou realizací průmyslové a politické demokracie přímé účasti
- maximální decentralizací politiky, průmyslu a zemědělství
- nahrazením byrokratické správy správou humanistickou
- snížením nákladů na armádu a zbrojení, odzbrojení
- zavedením zaručeného minimálního příjmu
- navrhneme a pomůžeme zrealizovat projekty k překlenutí propasti mezi bohatými a chudými národy
- oddělením vědeckého bádání od aplikace v průmyslu a obraně