Systém účinného rozšiřování objektivních informací

11. května 2017 v 4:56 | Jan Kuchyňka
Systém účinného rozšiřování objektivních informací
Informace jsou rozhodující součástí utváření úspěšné demokracie. Musí se skoncovat s jejich zadržováním a falšováním. Avšak i bez takového protiprávního zadržování informací zůstává problémem, že rozsah skutečných a potřebných informací přístupných většině občanům, ale i politikům na různé úrovni se dnes většinou rovná nule. K šíření informací je zřízena veřejnoprávní televize a rozhlas řízené radou, které je potřeba k objektivnímu šíření informací vytvořit podmínky:
- personální rozšíření o nezávislé představitele různých oborů. Je ovšem velmi důležité, aby byli v radě zastoupeni také Ti, kdo jsou v opozici k převládajícím názorům - radikálové, revizionisté, vizionáři...
- rozšíření činnosti o shromažďování, šíření informací, které budou zahrnovat fakta a základní alternativy ze všech oblastí, o nichž se politicky rozhoduje i vzetím ohledu případů různosti mínění menšiny a většiny,
- zodpovědnost za práci reportérů televize a rozhlasu za rozšiřování objektivních informací,
- nerozšiřovat reklamy "mytí mozků" v politické a průmyslové reklamě
- pověřením poradenstvím pro prezidenta, vládu, politiky a občany.
 

Podmínky podněcující život člověka být

11. května 2017 v 4:56 | Jan Kuchyňka
Podmínky podněcující život člověka být

Úkolem nové společnosti bude podněcovat vývoj člověka, jeho charakterovou strukturu bytí,
která by měla mít následující rysy:
- dobrovolně se vzdát všech forem závislosti na vlastnění a plně být
- jistotu, pocit totožnosti a důvěru zakládat na víře ve vlastní já, kdo jsem, na potřebě vztahu, zájmu, lásky, solidarity s okolním světem, místo žádostivosti mít, vlastnit, ovládat svět a tím se stávat otrokem vlastního majetku
- přijímat skutečnost, že nikdo a nic mimo mne nemůže dát životu smysl, ale že jen radikální nezávislost a nelpění na ničem se mohou stát podmínkou plné činnosti
- být plně přítomen - kdekoliv a kdykoliv
- čerpat radost z dávání a sdílení, nikoliv z hrabivosti a vykořisťování jiných
- pociťovat lásku a úctu k životu ve všech jeho projevech a být si vědom, že ani věci ani moc, ani nic mrtvého není svaté,
že posvátný je jen život a všechno, co podporuje jeho růst
- co je to možné, tak potlačovat chtivost, nenávist a iluze
- nesloužit idolům a nepěstovat si iluze, protože člověk už nepotřebuje klamat sám sebe
- snažit se rozvíjet vlastní schopnost lásky i schopnost kritického a nesentimentálního myšlení
- překonávat vlastní narcismus a chápat tragická omezení vlastní lidské existenci
- vědět, že k dosažení tohoto cíle je nutná ukázněnost a respektování skutečnosti
- vědět, že růst je zdravý jen tehdy, probíhá-li v nějakém uspořádání. Současně si však uvědomovat také rozdíl mezi uspořádáním jako znakem života, a uspořádáním jako znakem života, a uspořádáním řádu, jako znaku ne-života, smrti
- rozvíjet vlastní představivost, nikoliv jako únik od nesnesitelných okolností, ale jako předjímání reálných možností, to znamená učit se odstraňovat nesnesitelné okolnosti, neklamat jiné, ale nedat se také klamat jinými
- poznávat sám sebe, nejen své vědomosti, ale i podvědomé já, o jehož existenci má každý povědomí
- cítit se zajedno se vším živím a vzdát se proto cíle dobývat přírodu, podmaňovat si ji, vykořisťovat, rabovat a ničit ji,
ale snažit se ji chápat a spolupracovat s ní
- svobodu nechápat jako libovůli, ale jako možnost pro sebe, ne jako propletenec chtivých žádostivostí, ale jako jemně vyváženou strukturu, která je každým okamžikem konfrontována s alternativou růstu, nebo úpadku, života, nebo smrti
- vědět, že zlo a destruktivita jsou nutnými důsledky zanedbání růstu
- uvědomit si, že jen málo lidí dosáhlo dokonalosti ve všech těchto vlastnostech, ale sám se nesnažit "dosáhnout tohoto cíle" u vědomí, že takové úsilí je jen jinou formou chtivosti a vlastnění
- být šťasten v tomto procesu stále rostoucí životnosti, jakkoliv je vzdálen okamžik, jehož nám osud dovolí dosáhnout - žít nejplněji, jak jen můžeme, dostačuje totiž k tomu, aby nás ani nenapadla myšlenka na to, čeho jsme mohli nebo nemohli dosáhnout.

Podmínky k vytvoření nové společnosti

11. května 2017 v 4:55 | Jan Kuchyňka
Podmínky k vytvoření nové společnosti:
- podněcující život člověka být
- zavedením systému účinného rozšiřování objektivních informací
- zaměřením výroby v zájmu "zdravé spotřeby"
- úplnou realizací průmyslové a politické demokracie přímé účasti
- maximální decentralizací politiky, průmyslu a zemědělství
- nahrazením byrokratické správy správou humanistickou
- snížením nákladů na armádu a zbrojení, odzbrojení
- zavedením zaručeného minimálního příjmu
- navrhneme a pomůžeme zrealizovat projekty k překlenutí propasti mezi bohatými a chudými národy
- oddělením vědeckého bádání od aplikace v průmyslu a obraně
 


Hornictví v Hovoranech

23. dubna 2016 v 19:41 | Jan Kuchyňka
Před 192 lety začala těžba lignitu na Slovácku
Hornická činnost v okolí obce Hovorany začala v r. 1824 - tímto podnikání začaly císařské rodinné statky.
V katastrech Hovorany a Čejč se do této činnosti zapojilo rodinné panství rytířů von Neuwall v r. 1841.
V rozvojovém období - letech 1830 - 1860 se do hornického podnikání zapojily měšťanské rodiny v obcích:
Lužice, Žeravice, Kelčany, Šardice, Dubňany, Bzenec. Po r. 1880 šlechtické rody prodávají své doly
akciovým společnostem a vznikají dvě těžařské lokality:
- v r. 1895 v Dubňanech
- v r. 1916 v Miloticích
Jednotlivé doly byly v těchto obcích:
Dubńany, Mutěnice, Bzenec, Lužice, Ratíškovice, Rohatec, Milotice, Kyjov, Kelčany, Žeravice, Ježov,
Hovorany, Čejč, Šardice.

V Hovoranech to byly tyto doly:
1841 - Žleby, Petr
1870 - Barbora
1906 - Karel
1945 - Všemoc Boží (Obránci míru I) uzavřeno v r. 1964
1964 - Obránci míru II - uzavřeno v r. 1984

V r. 1932 vstupuje mezi těžaře firma Baťa - jednak skupuje báňská oprávnění dosavadních provozovatelů,
jednak sám otvírá nový důl Tomáš v Ratiškovicích. Na konci 2. světové války koncern Baťa vlastnil 6,
z celkového počtu 15 dolů, které byly od r. 1945 provozovány národním podnikem Rosické a jihomoravské
doly, později Jihomoravskými lignitovými doly Hodonín.

Rozvojové údobí těžby, začínající otevřením prvních dolů na hodonínském panství císařské rodiny v r. 1841
a jejich provozování až do sedmdesátých let 19 století, mělo vyjímečně příznívé podmínky pro rozvíjející
se průmysl Moravy a Rakouska i samotné Vídně. Až do r. 1860 se topilo lignitem i v lokomotivách
Severní dráhy, která jej rozvážela do široké oblasti - Vídeň, Bratislava, Olomouc, Zlín
a byl tak umožněn jejich průmyslový rozvoj.
Lignitem se topilo nejen v Elektrárně Hodonín, ale i ve všech okolních průmyslových podnicích
a v domácnostech až do 23.12.2009, kdy byla ukončena těžba na posledním dole v regionu
Mír v Mikulčicích.

Výše těžba lignitu:
1851 - 32.800 t
1874 - 103.000 t
1902 - 176.000 t
1915 - 254.000 t
1937 - 466.700 t
1943 - 675.000 t
1974 - 2.060.000 t
2008 - 500.000 t

V dolech v letech 1841 - 1905 pracovalo 500 - 700 pracovníků a tato práce byla zpravidla vedlejším
sezónním zaměstnáním vesnické chudiny a drobných držitelů půdy. S otvíráním nových dolů se zvyšoval
i počet pracovníů - v letech 1970 - 1993 dosáhl jejich počet 3.750 a JLD, s.p. Hodonín byl mezi
nejvýznamnějšími a největšími zaměstnavately v Jihomoravském kraji.
V r. 1990 byl zahájen útlum těžby lignitu - postupně byly uzavřeny
doly Osvobození v Ratíškovicích, Dukla v Šardicích, 1. máj v Dubňanech...zůstal jen Mír Mikulčice,
který byl 1.1.1995 zprivatizován a jeho činnost byla ukončena 23.12.2009 a tím i veškerá těžba lignitu.

Více inf.:
http://miroslavbedan.webz.cz/mypage/kyjovska-sloj.htm
http://www.zivlyzeme.estranky.cz/clanky/aktuality/lignit---symbol-slovacke-minulosti-.html
http://www.uvr.cz/lignit-2/historie/
http://www.zdarbuh.cz/reviry/jld/vystavba-dolu-obranci-miru-v-hovoranech/
http://www.zdarbuh.cz/reviry/jld/vystavba-dolu-1-maj-v-dubnanech/
http://sardice.cz/hornicka-cinnost
http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/mikmir/mikmir.htm

Nová společnost

3. ledna 2016 v 9:09 | Jan Kuchyňka
NOVÁ SPOLEČNOST
Chci pomoci měnit tento svět z "mít na BÝT"...návodem je nejen rozsáhlé dílo Ericha Fromma zejména : "Mít nebo BÝT " : https://www.facebook.com/Sobestacnost

PRÁCE Z DOMOVA

2. října 2015 v 19:37 | Jan Kuchyňka
...přes 3 měsíce jsem se intenzivně věnoval hledání a prověřování práce na PC. Tady jsou ty, které mně i mým příbuzným a známým přináší užitek a přivýdělek i se stručným návodem:

A/ NEOMEZENÝ TARIF (volání, SMS, 1,5 GB net) za 560 Kč, nebo MINUTOVÝ za 999 Kč, kde minuta volání a SMS je JEN za 0,85 Kč - VŠE s DPH.
BONUSY:
- volání i SMS mezi členy klubu ZDARMA
- MINUTOVÝ i NEOMEZENÝ paušál úplně ZDARMA
- PŘIVÝDĚLEK, nebo DOBŘE PLACENÁ PRÁCE.
JAK NA TO:
1/ v prohlížeči na INTERNETU zadej tento odkaz:
http://alfacall.cz/?=10169
2/ klikni na: Registrace
3/ zadej registrační číslo doporučitele: 10169 (po registraci získáš své)
4/ Pokračovat
5/ přečti si důležité informace
6/ Pokračovat
7/ ODMĚŇOVÁNÍ - spravedlivé, dle vykonané práce
8/ Pokračovat
9/ ZAREGISTRUJ SE - získáš důležité informace a postupy, jak tuto práci vykonávat.
10/ budeš-li potřebovat s něčím pomoci: prozvoň, pošli SMS, napiš přes FACEBOOK, Messenger, Skype:
Jan Kuchyňka
775 293 955
skype: human2108
Práce je vhodná pro všechny, kteří používají MOBILN ÍTELEFON, PC a INTERNET:
- i NEZAMĚSTNANÉ, důchodce, maminky na MD a se souhlasem rodičů i pro děti.

Dále spolupracuji:
https://yeahcoach.com/+7k54e
pro získání podmínek a možností spolupráce se ZDARMA zaregistruj.

Odešel nejlepší přítel

14. června 2015 v 13:40 | Jan Kuchyňka
ODEŠEL NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
Včera mi odešel nejlepší přítel.
Bylo to 13.6.2015 v 18,56.
Bylo mi velmi smutno a teskno - slzy se nedaly zastavit.
Byl se mnou více jak 12.let.
Vždy se na naše setkání těšil.
Mohl jsem mu vše říct - nikdy nic nikomu neprozradil.
Vždy se těšil na každou vycházku.
Nikdy nepokazil žádnou rošťárnu.
Nikdy neodmítl podané jídlo - vodu.
12.let je dlouhá abychom se velmi dobře poznali.
Mohli jsme mlčet a přesto jsme si rozuměli.
Na rozdíl ode mě - on hudební sluch
a když hrál místní rozhlas - rád si zanotoval.
Jen jsme se na sebe podívali a radostí nam poskočilo srdce.
Nikdy si na nic nehrál, byl bezprostřední, bez problémů.
Odešel tiše...
Odešel mi nejlepší přítel.
Neměl žádný vznešený původ.
Tehdy - před 12.lety jej dovedli děti od koní z Nesytu.
Tehdy byl naposledy smutný a opuštěný.
Prožil šťastný, veselý, naplněný život.
Miloval život - měl jsem ho velmi rád.
Všichni, kdo jej dobře znali - jej měli rádi.
Všem nám bude velmi chybět.
Nikdy na něj nezapomeneme.
Byl to obyčejný voříšek - pán pes Baryk.

Tajemství peněz 2 - Sedm stupňů moci

20. února 2015 v 19:42 | Jan Kuchyňka
Podívejte se na video:

Podívejte se na stránky na facebooku: "Svoboda jménem ZLATO".

Zde se můžete zaregistrovat:
http://www.karatbars.com/?s=human21
a začít okamžitě spolupracovat a řešit situaci,
a nestát pak v blízké budoucnosti v němém úžasu:
s otevřenou pusou a prázdnými kapsami.

Tajemnství peněz č.1 Měna versus peníze

19. února 2015 v 15:29 | Jan Kuchyňka
Podívejte se na video:
"Tajemství peněz část - 1: Měna versus peníze" na YouTube:
Podívejte se na stránky na facebooku: "Svoboda jménem ZLATO".

Zde se můžete zaregistrovat:
http://www.karatbars.com/?s=human21
a začít okamžitě spolupracovat a řešit situaci,
a nestát pak v blízké budoucnosti v němém úžasu:
s otevřenou pusou a prázdnými kapsami.

Svoboda jménem ZLATO

1. února 2015 v 19:29 | Jan Kuchyňka
Prof.Dr. Hans J.Bocker se v knize věnuje aktuálnímu tématu dnešní doby - nemocnému peněžnímu hospodářství a způsobům, jak jej uzdravit. Globální krize, která má již viditelné důsledky, rozhodně nekončí, a v této knize se dočtete proč. Nicméně tato kniha není o strachu, ale o naději. Dnešní, ve své podstatě již virtuální, a proto falešné peníze, které fungují především jako mocenský nástroj nepatrné menšiny, jsou předurčeny k zániku.
Plíživé a nepřetržité vyvlastnování, k němuž znehodnocováním peněz ve prospěch dlužníků dochází, nás postihuje bez rozdílu všechny. Tento proces vždy vede do záhuby a dějiny poskytují dostatek příkladů. Exponenciálně rostoucí role státu, kdysi odpovědného výhradně za vnitřní a vnější bezpečnost, ohrožuje občanské svobody. Peníze vystřídaly v zájmu několika mocných zlato. TEĎ je na čase, aby ZLATO opět přišlo ke slovu.
Návrat ke zlatému standardu bude znamenat konec moci vysokých finančních kruhů a politických špiček, a také konec dolaru, který je stejně nevyhnutelný jako zatím nepředstavitelný.
Znamenal by konec systematického klamání, falšování bilancí a skrytých podvodů, neboť zlato je absolutně čestné.
Tato kniha informuje a je trvale motivující ke svobodnému myšlení. Je v ní naděje pro nás pro všechny!

Německá fy. KARATBARS /2011/ působí ve 123 zemích celého světa a o to zajímavější je její affiliate program / i v českém jazyce/:
http://www.karatbars.com/?s=human21

Kam dál